Документи / Documents

Метою створення даної організації є всебічне популяризація та розвиток радіоспорту.

Целью создания данной организации является всестороннее популяризация и развитие радиоспорта.

The purpose of this organization is to promote and develop full of radio.

 Радіоспорт — технічний вид спорту, що включає різні комплексні змагання з використанням приймальної і передавальної радіоапаратури. У сучасному радіоспорті розвинені кілька напрямків: змагання з радіозв’язку на коротких і ультракоротких хвилях, швидкісний прийом та передача радіограм, «полювання на лисиць» (пошук за допомогою приймачів-пеленгаторів малопотужних короткохвильових і ультракороткохвильових замаскованих радіопередавачів — «лисиць»), багатоборство радистів (прийом і передача радіограм, спортивне орієнтування на трасі, обмін радіограмами в радіомережі з декількох радіостанцій).


Радиоспорт — технический вид спорта, включающий различные комплексные соревнования с использованием приемной и передающей радиоаппаратуры. В современном радиоспорте развиты несколько направлений: соревнования по радиосвязи на коротких и ультракоротких волнах, скоростной прием и передача радиограмм, «охота на лис» (поиск при помощи приемников-пеленгаторов маломощных коротковолновых и ультракоротковолновых замаскированных радиопередатчиков — «лис»), многоборье радистов (прием и передача радиограмм, спортивное ориентирование на трассе, обмен радиограммами в радиосети из нескольких радиостанций).


Radiosport — technical sport, including various complex events with HF and UHF transceiver. In today’s radiosport developed several areas: competitions radio on HF and UHF waves, high speed transmission and reception of telegraphy messages, «fox hunting» (searching by receivers, direction finders low-power HF and VHF camouflaged transmitters — «fox»), all-round radio operators (reception and sending radio messages, orienteering on the track, in the exchange of radiograms of several radio stations).


ЗАКОН УКРАЇНИ Про громадські об’єднання (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013)

Протокол №1 Установчих зборів засновників ГО «Черкаський міський радіоклуб«

Запис № 1443919 про реєстрацію в Реєстрі громадських об’єднань ГО «Черкаський міський радіоклуб«

Запис № 1443919 про засновників в реєстрі громадських об’єднань ГО «Черкаський міський радіоклуб«

Запис № 1443919 про раду клубу в реєстрі громадських об’єднань ГО «Черкаський міський радіоклуб«


Статут ГО «Черкаський міський радіоклуб» (Редакція 2015 року)

Зразки заяв до вступу в ГО «Черкаський міський радіоклуб» українською, російською та англійською мовами.


Клубна символіка Клубная символика Radioclub symbols
simbol_ukr simbol_rus simbol_eng
simbol_ukr stamp_rus stamp_eng

 


 Офіційний бланк радіоклубу / Официальный бланк радиоклуба / Official form radioclub

О получении спортивных разрядов